Dřevoprodej online a kamenná prodejna

LETNÍ AKCE na terasové dlaždice – nejlevnější na trhu! Nakupujte nyní se ▶ slevou až -51 % ◀

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Spotřebitelé

obchodní společnosti FORMANN spol. s r.o., identifikační číslo: 25744607, se sídlem Žampach 1, 254 01 Jílové u Prahy

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.ispas.cz 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti FORMANN spol. s r.o., IČ 25744607, se sídlem Žampach 1, 254 01 Jílové u Prahy (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou, která je spotřebitelem (dále jen „kupující“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.ispas.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, tedy není spotřebitelem.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat individuálně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem.

1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek, platných a účinných v době uzavření kupní smlouvy.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Tato nedostupnost uživatelského účtu nepředstavuje jakékoli porušení povinností prodávajícího.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6 Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7 Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct (15) dnů.

3.8 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky.

3.9 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.10 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.11 Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací návrhu kupujícím prostřednictvím elektronické pošty. 

3.12 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.13 Prodávající upozorňuje kupujícího, že k uzavření kupní smlouvy nedojde, pokud jsou dány oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo jeho ceně. 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

1. v hotovosti či bezhotovostně platební kartou při osobním převzetí zboží v provozovně prodávajícího na adrese Na Drahách 131, 252 41 Zlatníky-Hodkovice;

2. v hotovosti či bezhotovostně platební kartou (dle možností místa dobírky) na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

3. bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 6627952002/5500, IBAN CZ0655000000006627952002, SWIFT RZBCCZPP, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 14078, Praha 4, IČ: 49240901, DIČ: CZ699003154 před obdržením zboží;

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 V případě platby v hotovosti či bezhotovostně platební kartou při osobní převzetí zboží v provozovně prodávajícího či v případě platby v hotovosti či bezhotovostně platební kartou na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4 odst. 4.4. a 4.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem ani ustanovení čl. 4 odst. 4.6 obchodních podmínek ohledně úhrady zálohy na kupní cenu v případě výroby a prodeje zboží na míru.

4.4 V případě platby bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Po připsání kupní ceny na účet bankovní účet prodávajícího prodávající zboží odešle kupujícímu, nebo připraví k vyzvednutí v provozovně prodávajícího.  

4.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3 odst. 3.9), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6 Prodávající nabízí také výrobu a prodej zboží, především nábytku, vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám (dále jen „výroba na míru“). Jestliže si kupující závazně objedná výrobu na míru, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení zálohy na kupní cenu ve výši uvedené na webovém rozhraní obchodu v popisu daného zboží (dále jen „záloha“), a to ještě před zahájením výroby a dodáním zboží, přičemž tato záloha je nevratná. Zbývající část kupní ceny (po odečtení zálohy) je pak splatná při převzetí zboží či v jiném termínu, na kterém se prodávající a kupující dohodnou.

4.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit mj. od smlouvy:

a)  o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

b)  o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c)  o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám (tzv. výroba na míru),

e)  o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f)  o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

g)  o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

h)  o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

j)  o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

k)  uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo

l)  o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 odst. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit i bez udání důvodů, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3 Kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Vyplněný formulář může kupující zaslat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího, jakož i na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách nebo v kupní smlouvě. Přijetí formuláře potvrdí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě. Účinky odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 odst. 5.2. obchodních podmínek nastávají okamžikem dojití jakéhokoli jednoznačného prohlášení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. 

5.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 odst. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou – v takovém případě bude výše nákladů na vrácení zboží činit maximálně 10.000 ,-Kč.

5.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 odst. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající přijaté peněžní prostředky kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží nebo než mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.

5.6 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na náhradu takového snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení části kupní ceny.

5.7 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar. 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Prodávající informuje kupujícího o předpokládaném čase doručení zboží skrze elektronickou adresu či telefonní číslo kupujícího uvedené v uživatelském účtu kupujícího či uvedené kupujícím v objednávce. Předpokládaný čas doručení se může změnit v závislosti na logistických možnostech prodávajícího a jeho přepravce, o čemž prodávající kupujícího neprodleně informuje. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží. 

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku).

7.2. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží ve smyslu ust. § 2132 a násl. občanského zákoníku.

8.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ 00020869, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz 

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.4. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zejména v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

9.2 Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující potvrzuje, že tyto své osobní údaje poskytuje prodávajícímu dobrovolně.

9.3 Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, nebo za účelem přijetí opatření na žádost kupujícího před uzavřením smlouvy – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

9.4 Zpracování osobních údajů může být odůvodněno také splněním právní povinnosti, která se na prodávajícího vztahuje dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. daňové povinnosti).

9.5 Právním důvodem pro zpracování osobních údajů mohou být také oprávněné zájmy prodávajícího či třetí strany dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (např. správa systémů a interní operace, řešení problémů, výpadků, zálohování, obnovy, analýzy dat, vývoje, testování, výzkumu, analytiky, zabezpečení apod.).

9.6 V případě, že si kupující vytvoří uživatelský účet na webovém rozhraní obchodu, souhlasí kupující s tím, že prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje též pro účely vedení uživatelského účtu. Tento svůj souhlas je kupující oprávněn kdykoli odvolat – v takovém případě bude jeho uživatelský účet zrušen.

9.7 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.8 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím předávány třetím osobám bez předchozího souhlasu kupujícího.

9.9 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění daného účelu a důvodu zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.10 Prodávající tímto informuje kupujícího o jeho právu požadovat od prodávajícího vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů a sdělení o tom, jaké konkrétní osobní údaje o kupujícím prodávající zpracovává, dále o právu na přístup kupujícího k těmto osobním údajům, o právu kupujícího požadovat aktualizaci či opravu osobních údajů, výmaz poskytnutých osobních údajů a také omezení zpracování osobních údajů (po určitou dobu). Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.11 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9 odst. 9.8) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav,

3. obrátit se se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: qkbaa2n, e-mail: oficiální: posta@uoou.cz, telefon: +420 234 665 111.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Poskytne-li kupující prodávajícímu svou elektronickou adresu kupujícího v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, je prodávající oprávněn zasílat kupujícímu obchodní sdělení týkající se jeho vlastních obdobných výrobků nebo služeb, přičemž kupující je oprávněn kdykoli odmítnout souhlas s takovýmto využitím své elektronické adresy kupujícího i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.

10.2. Prodávající tímto informuje kupujícího, že při používání webového rozhraní obchodu prodávající využívá tzv. technické cookies nezbytné pro zajištění základních funkcí webového rozhraní obchodu.

10.3. Prodávající dále informuje kupujícího, že bez předchozího výslovného souhlasu kupujícího není oprávněn využívat tzv. „netechnické cookies“, tj. například marketingové sloužící k cílení reklam, analytické, preferenční či cookies třetích stran.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1 Písemnosti a oznámení týkající se práv a povinností z kupní smlouvy si smluvní strany doručují zejména prostřednictvím příslušných e-mailových adres, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na elektronickou adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

11.2 Pro doručování písemností obsahujících právní jednání směřující k zániku kupní smlouvy (např. odstoupení od smlouvy) se vyžaduje, aby tato písemnost byla doručována prostřednictvím držitele poštovní licence na příslušnou doručovací adresu smluvní strany, přičemž se uplatní domněnka doby dojití dle ust. § 573 občanského zákoníku. Výjimkou je odstoupení kupujícího – spotřebitele – od kupní smlouvy dle čl. 5 odst. 5.2 obchodních podmínek a v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku, kdy kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu, přičemž k účinnosti takového odstoupení postačí, aby v zákonné lhůtě pro odstoupení bylo odesláno.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud právní poměr založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se takový právní poměr řídí českým právním řádem s vyloučením kolizních norem. Tím však nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení se nedotýká platnosti ostatních ustanovení obchodních podmínek. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Aktuální platné znění obchodních podmínek je zveřejněno na internetové stránce www.ispas.cz. Tištěná podoba aktuálních obchodních podmínek je k dispozici také na vyžádání v provozovně nebo sídle prodávajícího.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování FORMANN spol. s r.o., Na Drahách 131, 252 41 Zlatníky-Hodkovice

Adresa elektronické pošty : info@ispas.cz

Telefon: +420 606 792 361.

12.7. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.12.2023.

Přílohy:

1) Formulář pro odstoupení od smlouvy

V Praze dne 30.11.2023

Odstoupení od smlouvy SPOTŘEBITELEM

FORMANN spol. s r.o.

Na Drahách 131

252 41 Zlatníky-Hodkovice

Oznamuji, že tímto odstupuji od níže specifikované kupní smlouvy

Datum uzavření smlouvy:

Datum převzetí zboží:

Číslo objednávky:

Jméno a příjmení kupujícího:

Adresa kupujícího:

E-mailová adresa kupujícího:

Telefonní číslo kupujícího:

Datum:

……………………………………………………

(podpis kupujícího)

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

Poučení

1. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1.1. Do 14 dnů od převzetí zboží máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů.

1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího pod dni:

a) v případě uzavření kupní smlouvy: „kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

b) v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí: „kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.“, nebo

c) v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu: „kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží.

1.3. Pro účely uplatnění práv na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat formou jakéhokoli jednoznačného prohlášení (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Pro odstoupení od smlouvy můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Vyplněný formulář můžete zaslat na adresu naší provozovny nebo našeho sídla, jakož i na e-mailovou adresu uvedenou v obchodních podmínkách nebo smlouvě.

1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

2.1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám přijaté peněžní prostředky nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy.  Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátím až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, nám zašlete zpět nebo nám je předejte na adrese naší provozovny (vložte Vaše jméno a příjmení/obchodní firmu, název, adresu sídla, případně jméno a příjmení, adresu osoby, která je oprávněna k převzetí zboží). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

2.3. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 10.000,- Kč.

2.4. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti

V Praze dne 30.11.2023

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Spotřebitelé

obchodní společnosti FORMANN spol. s r.o., identifikační číslo: 25744607

se sídlem Žampach 1, 254 01 Jílové u Prahy

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.ispas.cz 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) upravuje podmínky, za nichž může fyzická osoba, která je spotřebitelem (dále jen „kupující“) a která uzavřela kupní smlouvu s obchodní společností FORMANN spol. s r.o., IČ 25744607, se sídlem Žampach 1, 254 01 Jílové u Prahy (dále jen „prodávající“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, uplatnit vůči prodávajícímu práva z odpovědnosti za vady zboží.

1.2. Pokud kupující uzavírá s prodávajícím smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a nesplňuje tak definici spotřebitele dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a nestanoví-li smlouva mezi prodávajícím a kupujícím jinak, tento reklamační řád se nepoužije. 

1.3. Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nim řádně seznámen. Reklamační řád je vyhotoven v českém jazyce.  

2. STAV ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ 

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

3. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

4. zboží je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,

5. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

7. zboží vyhovuje požadavkům obecně závazných právních předpisů.

2.2. Ustanovení uvedená v čl. 2 odst. 2.1 reklamačního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

3.1. Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje.

3.2. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího:

1. písemně odesláním vyplněného reklamačního formuláře, který je dostupný na webových stránkách prodávajícího a který tvoří přílohu tohoto reklamačního řádu, na adresu provozovny (Na Drahách 131, 252 41 Zlatníky-Hodkovice) nebo sídla (Žampach 1, 254 01, Jílové u Prahy) prodávajícího, jakož i na e-mailovou adresu prodávajícího (info@ispas.cz) uvedenou v obchodních podmínkách nebo v kupní smlouvě, nebo

2. osobně na adrese provozovny nebo sídla prodávajícího. 

3.3. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel reklamační formulář či kdy kupující uplatnil práva z vadného plnění osobně na adrese provozovny nebo sídla prodávajícího. Prodávající vystaví kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy kupující toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; při písemném uplatnění reklamace zašle prodávající potvrzení kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, případně v listinné podobě na adresu kupujícího, při osobním uplatnění reklamace předá prodávající potvrzení kupujícímu na místě.

3.4. Kupující je při uplatnění práva z vadného plnění povinen:

1. předložit prodávajícímu reklamované zboří, případně umožnit prodávajícímu přístup k reklamovanému zboří, za účelem posouzení oprávněnosti reklamace,

2. uvést podrobný popis vady zboží (popis vady, pozice vadné části zboží apod.),

3. uvést, jakého práva z vadného plnění se domáhá (dodání nového zboží bez vady, opravy zboží, přiměřená sleva nebo odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4 reklamačního řádu).

4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

4.1. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat:

a) dodání nového zboží bez vady, nebo

b) opravu zboží,

ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožné nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnou vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by měla věc bez vady.

4.2. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 4 odst. 4.1. reklamačního řádu,

b) se vada objeví opakovaně, tj. alespoň dvakrát, 

c) se objeví alespoň tři vady současně,

d) je vada podstatným porušením smlouvy, tj. takovým porušením, o němž prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že by kupující kupní smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal, 

e) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna ve lhůtě dle čl. 5. odst. 5.1. reklamačního řádu nebo bez značných obtíží pro kupujícího. 

5. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

5.1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě; vyřízením reklamace se rozumí rovněž neuznání reklamace pro její nedůvodnost. Po marném uplynutí lhůty podle věty předchozí může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. 

5.2. Po vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemně odůvodněné zamítnutí reklamace. 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s ustanovením čl. 4. odst. 4.2., respektive čl. 5 odst. 5.1. reklamačního řádu, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží nebo než mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Tento reklamační řád byl zpracován dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.2. Aktuální platné znění reklamačního řádu je zveřejněno na internetové stránce www.ispas.cz. Tištěná podoba aktuálního reklamačního řádu je k dispozici také na vyžádání v provozovně či sídle prodávajícího.

7.3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu tohoto reklamačního řádu, která nabude účinnosti nejdříve dnem uveřejnění aktualizovaného znění reklamačního řádu na internetových stránkách prodávajícího.  

7.4. Tento reklamační řád je platné a účinné od 1.12.2023.

Přílohy:

1) Reklamační formulář

V Praze dne 30.11.2023

reklamační formulář

FORMANN spol. s r.o.

Na Drahách 131

252 41 Zlatníky-Hodkovice

Tímto uplatňuji reklamaci níže specifikovaného zboží

Datum uzavření smlouvy:

Datum převzetí zboží:

Číslo objednávky:

Jméno a příjmení kupujícího:

Adresa kupujícího:

E-mailová adresa kupujícího:

Telefonní číslo kupujícího:

Specifikace reklamovaného zboží:

Popis vad:

Navrhovaný způsob vyřízení reklamace:

Datum:

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

……………………………………………………

(podpis kupujícího)

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podnikatelé

obchodní společnosti FORMANN spol. s r.o., identifikační číslo: 25744607, se sídlem Žampach 1, 254 01 Jílové u Prahy

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.ispas.cz 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti FORMANN spol. s r.o., IČ 25744607, se sídlem Žampach 1, 254 01 Jílové u Prahy (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a právnickou osobou či fyzickou osobou v rámci její podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.ispas.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy fyzická osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je spotřebitelem dle ustanovení § 419 občanského zákoníku. 

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat individuálně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem.

1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek, platných a účinných v době uzavření kupní smlouvy.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Tato nedostupnost uživatelského účtu nepředstavuje jakékoli porušení povinností prodávajícího.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko   „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6 Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7 Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct (15) dnů.

3.8 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky.

3.9 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.10 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.11 Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací návrhu kupujícím prostřednictvím elektronické pošty. 

3.12 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.13 Prodávající upozorňuje kupujícího, že k uzavření kupní smlouvy nedojde, pokud jsou dány oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo jeho ceně. 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

1. v hotovosti či bezhotovostně platební kartou při osobním převzetí zboží v provozovně prodávajícího na adrese Na Drahách 131, 252 41 Zlatníky-Hodkovice;

2. v hotovosti či bezhotovostně platební kartou (dle možností místa dobírky) na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

3. bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 6627952002/5500, IBAN CZ0655000000006627952002, SWIFT RZBCCZPP, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 14078, Praha 4, IČ: 49240901, DIČ: CZ699003154 před obdržením zboží;

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 V případě platby v hotovosti či bezhotovostně platební kartou při osobní převzetí zboží v provozovně prodávajícího či v případě platby v hotovosti či bezhotovostně platební kartou na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4 odst. 4.4. a 4.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem ani ustanovení čl. 4 odst. 4.6 obchodních podmínek ohledně úhrady zálohy na kupní cenu v případě výroby a prodeje zboží na míru.

4.4 V případě platby bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Po připsání kupní ceny na účet bankovní účet prodávajícího prodávající zboží odešle kupujícímu, nebo připraví k vyzvednutí v provozovně prodávajícího.  

4.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3 odst. 3.9), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6 Prodávající nabízí také výrobu a prodej zboží, především nábytku, vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám (dále jen „výroba na míru“). Jestliže si kupující závazně objedná výrobu na míru, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení zálohy na kupní cenu ve výši uvedené na webovém rozhraní obchodu v popisu daného zboží (dále jen „záloha“), a to ještě před zahájením výroby a dodáním zboží, přičemž tato záloha je nevratná. Zbývající část kupní ceny (po odečtení zálohy) je pak splatná při převzetí zboží či v jiném termínu, na kterém se prodávající a kupující dohodnou.

4.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ZRUŠENÍ A ZMĚNY ODBJEDNÁVKY, ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující je oprávněn zrušit nebo změnit objednávku až do doby jejího potvrzení prodávajícím a uzavření kupní smlouvy. Zrušení či změna objednávky musí být kupujícím doručeno před doručením potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. 

5.2 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající bude v prodlení  s doručením zboží delším než čtrnáct (14) dnů oproti předpokládanému času doručení, o kterém prodávající informoval kupujícího skrze elektronickou adresu či telefonní číslo kupujícího uvedené v uživatelském účtu kupujícího či uvedené kupujícím v objednávce dle čl. 6 odst. 6.4. obchodních podmínek. 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Prodávající informuje kupujícího o předpokládaném čase doručení zboží skrze elektronickou adresu či telefonní číslo kupujícího uvedené v uživatelském účtu kupujícího či uvedené kupujícím v objednávce. Předpokládaný čas doručení se může změnit v závislosti na logistických možnostech prodávajícího a jeho přepravce, o čemž prodávající kupujícího neprodleně informuje. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží. 

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku).

7.2. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží ve smyslu ust. § 2132 a násl. občanského zákoníku.

8.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.3. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zejména v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

9.2 Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující potvrzuje, že tyto své osobní údaje poskytuje prodávajícímu dobrovolně.

9.3 Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, nebo za účelem přijetí opatření na žádost kupujícího před uzavřením smlouvy – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

9.4 Zpracování osobních údajů může být odůvodněno také splněním právní povinnosti, která se na prodávajícího vztahuje dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. daňové povinnosti).

9.5 Právním důvodem pro zpracování osobních údajů mohou být také oprávněné zájmy prodávajícího či třetí strany dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (např. správa systémů a interní operace, řešení problémů, výpadků, zálohování, obnovy, analýzy dat, vývoje, testování, výzkumu, analytiky, zabezpečení apod.).

9.6 V případě, že si kupující vytvoří uživatelský účet na webovém rozhraní obchodu, souhlasí kupující s tím, že prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje též pro účely vedení uživatelského účtu. Tento svůj souhlas je kupující oprávněn kdykoli odvolat – v takovém případě bude jeho uživatelský účet zrušen.

9.7 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.8 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím předávány třetím osobám bez předchozího souhlasu kupujícího.

9.9 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění daného účelu a důvodu zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.10 Prodávající tímto informuje kupujícího o jeho právu požadovat od prodávajícího vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů a sdělení o tom, jaké konkrétní osobní údaje o kupujícím prodávající zpracovává, dále o právu na přístup kupujícího k těmto osobním údajům, o právu kupujícího požadovat aktualizaci či opravu osobních údajů, výmaz poskytnutých osobních údajů a také omezení zpracování osobních údajů (po určitou dobu). Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.11 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9 odst. 9.8) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav,

3. obrátit se se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: qkbaa2n, e-mail: oficiální: posta@uoou.cz, telefon: +420 234 665 111.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Poskytne-li kupující prodávajícímu svou elektronickou adresu kupujícího v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, je prodávající oprávněn zasílat kupujícímu obchodní sdělení týkající se jeho vlastních obdobných výrobků nebo služeb, přičemž kupující je oprávněn kdykoli odmítnout souhlas s takovýmto využitím své elektronické adresy kupujícího i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.

10.2. Prodávající tímto informuje kupujícího, že při používání webového rozhraní obchodu prodávající využívá tzv. technické cookies nezbytné pro zajištění základních funkcí webového rozhraní obchodu.

10.3. Prodávající dále informuje kupujícího, že bez předchozího výslovného souhlasu kupujícího není oprávněn využívat tzv. „netechnické cookies“, tj. například marketingové sloužící k cílení reklam, analytické, preferenční či cookies třetích stran.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1 Písemnosti a oznámení týkající se práv a povinností z kupní smlouvy si smluvní strany doručují zejména prostřednictvím příslušných e-mailových adres, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na elektronickou adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

11.2 Pro doručování písemností obsahujících právní jednání směřující k zániku kupní smlouvy (např. odstoupení od smlouvy) se vyžaduje, aby tato písemnost byla doručována prostřednictvím držitele poštovní licence na příslušnou doručovací adresu smluvní strany, přičemž se uplatní domněnka doby dojití dle ust. § 573 občanského zákoníku. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud právní poměr založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se takový právní poměr řídí českým právním řádem s vyloučením kolizních norem. Tím však nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení se nedotýká platnosti ostatních ustanovení obchodních podmínek. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není  přístupná.

12.4. Aktuální platné znění obchodních podmínek je zveřejněno na internetové stránce www.ispas.cz. Tištěná podoba aktuálních obchodních podmínek je k dispozici také na vyžádání v provozovně nebo sídle prodávajícího.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování FORMANN spol. s r.o., Na Drahách 131, 252 41 Zlatníky-Hodkovice

Adresa elektronické pošty: info@ispas.cz

Telefon: +420 606 792 361.

12.6. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.12.2023.

V Praze dne 30.11.2023

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Podnikatelé

obchodní společnosti FORMANN spol. s r.o., identifikační číslo: 25744607

se sídlem Žampach 1, 254 01 Jílové u Prahy

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.ispas.cz 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) upravuje podmínky, za nichž může právnická osoba nebo fyzická podnikající osoba (dále jen „kupující“), která uzavřela kupní smlouvu s obchodní společností FORMANN spol. s r.o., IČ 25744607, se sídlem Žampach 1, 254 01 Jílové u Prahy (dále jen „prodávající“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, uplatnit vůči prodávajícímu práva z odpovědnosti za vady zboží.

1.2. Tento reklamační řád se nevztahuje na případy, kdy fyzická osoba, která má v úmyslu uplatnit práva z vadného plnění, je spotřebitelem dle ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). 

1.3. Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nim řádně seznámen. Reklamační řád je vyhotoven v českém jazyce.  

2. STAV ZBOŘÍ PŘI PŘEVZETÍ 

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

3. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

4. zboží je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,

5. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

7. zboží vyhovuje požadavkům obecně závazných právních předpisů.

2.2. Ustanovení uvedená v čl. 2 odst. 2.1 reklamačního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

3.1. Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době JEDNOHO ROKU  od převzetí. Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

3.2. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, pozbývá práva z vadného plnění. 

3.3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vady, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

3.4. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy. 

3.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího:

1. písemně na adrese provozovny (Na Drahách 131, 252 41 Zlatníky-Hodkovice) nebo sídla (Žampach 1, 254 01, Jílové u Prahy) prodávajícího, jakož i na e-mailovou adresu prodávajícího (info@ispas.cz) uvedenou v obchodních podmínkách nebo v kupní smlouvě, nebo

2. osobně na adrese provozovny nebo sídla prodávajícího. 

3.6. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel písemné uplatnění práv z vadného plnění či kdy kupující uplatnil práva z vadného plnění osobně na adrese provozovny nebo sídla prodávajícího. Prodávající vystaví kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy kupující toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; při písemném uplatnění reklamace zašle prodávající potvrzení kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, případně v listinné podobě na adresu kupujícího, při osobním uplatnění reklamace předá prodávající potvrzení kupujícímu na místě. 

3.7. Kupující je při uplatnění práva z vadného plnění povinen:

1. předložit prodávajícímu reklamované zboří, případně umožnit prodávajícímu přístup k reklamovanému zboří, za účelem posouzení oprávněnosti reklamace,

2. uvést podrobný popis vady zboží (popis vady, pozice vadné části zboží apod.),

3. uvést, jakého práva z vadného plnění se domáhá.

4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

4.1. Kupující má práva z vadného plnění v závislosti na tom, zda vada představuje podstatné či nepodstatné poručení smlouvy. Podstatné je přitom takové porušení povinnosti, o němž prodávající již při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

4.2. V případě nepodstatného porušení kupní smlouvy má kupující právo:

a) na odstranění vady opravou zboží, nebo

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

4.3. V případě podstatného porušení smlouvy má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží či jeho části bez vady nebo dodáním chybějícího zboží či jeho části, nebo

b) na odstranění vady opravou zboží, nebo

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, nebo

d) odstoupit od smlouvy. 

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě dle čl. 5 odst. 5.1. či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo dle čl. 4. odst. 4.3. včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy dle čl. 4. odst. 4.2.

5. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

5.1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 45 dnů  ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě; vyřízením reklamace se rozumí rovněž neuznání reklamace pro její nedůvodnost. Po marném uplynutí lhůty podle věty předchozí může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

5.2. Po vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemně odůvodněné zamítnutí reklamace. 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s ustanovením čl. 4. odst. 4.3. písm. d) nebo čl. 5 odst. 5.1. reklamačního řádu, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží nebo než mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Tento reklamační řád byl zpracován dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

7.2. Aktuální platné znění reklamačního řádu je zveřejněno na internetové stránce www.ispas.cz. Tištěná podoba aktuálního reklamačního řádu je k dispozici také na vyžádání v provozovně či sídle prodávajícího.

7.3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu tohoto reklamačního řádu, která nabude účinnosti nejdříve dnem uveřejnění aktualizovaného znění reklamačního řádu na internetových stránkách prodávajícího.  

7.4. Tento reklamační řád je platné a účinné od 1.12.2023.

V Praze dne 30.11.2023